top of page
Sök

Behåll målet: mäns våld mot kvinnor!


Regeringen är på väg att lämna den moderna och kunskapsbaserade förståelsen för mäns våld mot kvinnor. Det framgår av direktiven till en utredning som regeringen har tillsatt. Vi vill att politiken och arbetet mot våld och för jämställdhet ska utvecklas i stället för att avvecklas.

Runt om i världen utsätts kvinnor och flickor för mäns våld. Våra kroppar misshandlas, våldtas och könsstympas. Vi blir förtryckta, hotade och trakasserade. Även i Sverige, ett av världens mest jämställda länder, är det våld som drabbar kvinnor för att de är kvinnor, utbrett.


Ibland är det svårt att se de framsteg som gjorts. I Sverige är toleransen lägre och anmälningsgraden högre för vålds- och sexualbrott jämfört med i många andra länder. Här finns banbrytande kvinnofrids- och sexköpslagar. Sedan 40 år tillbaka finns kunskap om våldets mekanismer som arbetats fram genom forskning och av kvinnorörelsen inklusive landets kvinno- och tjejjourer.


Grunden i arbetet är vetskapen att det våld som kvinnor utsätts för, för att de är kvinnor, skiljer sig från andra former av våld, vilket kommer till uttryck i det jämställdhetspolitiska delmålet som säger att ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra”.


Könsblint förslag

Målet tydliggör att det är kvinnor som utsätts och att våldshandlingarna begås av män, vilket gör det möjligt att förebygga och bekämpa våldet och ge stöd till våldsutsatta. Av direktiven till den utredning som tillsatts framgår att regeringen anser att målet borde bli tydligare och mer inkluderande, vilket inte kan tolkas som annat än att det ska göras könsblint.

Tillsättande av utredningen är en del av en större backlash inom politik, förvaltning och praktiskt arbete där könade ord som ”kvinnor” och ”mammor” ersätts med könsblinda formuleringar.

När det gäller våldet osynliggörs också förövaren och mäns ansvar.


Målet om mäns våld mot kvinnor ska upphöra är redan inkluderande, eftersom det omfattar en mängd olika former av våld så som sexuella trakasserier, prostitution och hedersrelaterat våld- och förtryck som inte ingår i det exkluderande begreppet ”våld i nära relationer”.


Våld i nära relationer - exkluderande

Och det är denna prioritering, att ta sikte på detta våld och inget annat, som ger målet dess skärpa. Snarare är begreppet ”våld i nära relationer” mer exkluderande eftersom det endast avser våld i relationer.

Våld i samkönade relationer, liksom andra former av våld i samhället, förtjänar egna strategier och kan inte användas som förevändning för att nedmontera jämställdhetspolitiken. Vi menar, likt den senaste jämställdhetspolitiska utredningen från 2016, att målet bör behållas i sin nuvarande form. Läs hela debattartikeln, undertecknad av förbundsordförande och en rad kvinnoorganisationer i Altinget

Comments


bottom of page