top of page
Sök

EU måste stoppa övergrepp mot barn

Under 2022 rapporterades ett rekordhögt antal fall av sexualbrott mot barn på olika digitala mötesplatser i världen. De allra flesta hade kopplingar till Europa. Här behöver EU snabba på sitt arbete med att få tillstånd en effektiv lagstiftning. Alla medlemsländer måste ta sitt ansvar.


År 2020 antog unionen en strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn. Flera steg har tagits i rätt riktning sedan dess och i februari i år presenterade kommissionen ett lagförslag som ska skärpa arbetet mot sexuell exploatering av barn.

Lagen innebär att fler brottstyper ingår och att minimistraffen höjs. Dessutom så ska möjligheten att förebygga och bekämpa dessa brott öka och brottsoffren ska garanteras ekonomisk kompensation och stöd. Här kommer det nya EU-centrumet för skydd av barn spela en viktig roll. Centrumet ska stötta med utredningar, utfärda böter och inte minst ge drabbade barn stöd och hjälp.

Men arbetet behöver skyndas på. Den gamla lagstiftningen har 13 år på nacken och behöver ersättas så snart som möjligt.

Att så många som 1,5 miljoner fall av sexuella övergrepp mot barn rapporterats in under bara ett år gör att läget är allvarligt.

Att hitta och ta ned övergreppsmaterial är också mycket viktigt för att skydda offren och avbryta kränkningen. Därför lade Europakommissionen 2022 fram förslaget att leverantörer av digitala tjänster måste spåra och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet på sina plattformar och anmäla dessa till myndigheterna.


De kommer nu bli tvungna att genomföra åtgärder som minskar risken för övergrepp men ska också ta ned materialet från sina plattformar om misstanke om övergrepp finns. Detta är speciellt viktigt eftersom luckor i olika länders lagstiftning gör så att dessa brott har kunnat fortsätta ske utan att upptäckas.


Inte heller här har vi nått ända fram än utan för att detta ska bli verklighet så krävs först avslutade förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet och sedan omröstning i parlamentet.


Viktigt följa upp lagstiftning

Ingen lagstiftning kommer dock ge önskad effekt om inte EU och dess medlemsländer ständigt arbetar med uppföljning av att lagarna följs och att varje enskilt land tar dessa på största allvar.


En av unionens viktigaste uppgifter är att se till så att invånarna får mer frihet och säkerhet och trygghet. Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill se mer av detta och mindre av onödiga detaljbeslut i EU:s fortsatta arbete.


Vill du samma som vi? Rösta på Kristdemokraterna i EU-valet den 9:e juni.

Comments


bottom of page