top of page
Sök

Fel att separera biologiskt kön från juridiskt kön


Kampen för kvinnors rättigheter har tagit stora kliv framåt de senaste 100 åren. Men nu riskerar flera vinningar att förloras. Trygga rum för flickor och kvinnor är inte längre en självklarhet när könsbegreppet luckras upp.


Att kvinnor kan ha behov av fredade zoner kan tyckas självklart. Idag räknar de flesta med att finna en möjlighet att både duscha och byta om separat från män, gå på en damtoalett eller att hitta en lugn plats för exempelvis amning.


Sverige är ett land som på olika sätt arbetat för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter. Biologin, spelar och har spelat roll för de utmaningar eller livssituation som just kvinnor kan ställas inför. Och fortfarande finns strider att utkämpa.


Rädd för att exkludera

Vi kan nu konstatera att det pågår en rörelse som går stick i stäv med detta. Vi har sett att myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan vrider tungan ur led för att inte exkludera transpersoner och icke-binära som annars riskerar att känna sig utestängda. På samma gång så exkluderas kvinnor och flickor ur språket.


1177 känner på samma sätt ett behov av att friskriva sig från kritik och förklarar på sajten att de ibland använder orden: ”kvinna och man, flicka och pojke” för att så många som möjligt ska förstå vilken kropp innehållet handlar om.

Sedan ett par år tillbaka så finns ett högt tryck på att skilja det juridiska könsbytet från den medicinska utredningen av könsdysfori. Bytet ska kunna göras snabbt utan krav på en diagnos.

Frågan lyfts fram av transrörelsen som menar att väntetiderna för att byta juridiskt kön är för långa. Det man missat är dock att analysera vad denna förändring skulle betyda för kvinnors fri- och rättigheter och vad ett enklare könsbyte betyder i praktiken.


Samhället behöver fortsatt ha en korrekt könsstatistik kring frågor som drabbar kvinnor som könsbaserat våld och sjukvård. Det behöver också finnas en analys av hur rent biologiska frågor ska hanteras framöver.


Biologin spelar roll

För oss är det självklart att det biologiska könet inte kan separeras från det juridiska könet. Lägsta nålsöga att passera måste fortsatt vara att ha fått en medicinsk diagnos från sjukvården. I stället för att tunna ur könsbegreppet så är det dags att skärpa betydelsen av kvinna.


För att säkra flickors och kvinnors rättigheter så önskar vi att Kristdemokraterna ställer sig bakom att könet måste ha en koppling till människors biologi och inte enbart deras självuppfattning. Vi vill också att kvinnors och flickors rättigheter och behov av skyddade utrymmen, samt behov av trygghet och integritet ska värnas.


Vi får inte riva ned det som kvinnor kämpat för genom århundraden för att blidka en röststark minoritet. Läs hela debattartikeln i Jönköpingsposten

コメント


bottom of page