top of page

Acerca de

Bild webb arbetsmarknad.png

Arbetsmarknad och ekonomi

Det behövs förbättringar kring kvinnors inträde och möjligheter i arbetslivet. Osakliga löneskillnader måste försvinna och anställningsvillkoren förbättras. Även pensionssystemet behöver bli mer jämställt och ge en kompensation till den som tjänar mindre i ett hushåll.   

Bättre anställningsvillkor

Arbetsvillkoren behöver förbättras inom kvinnodominerade branscher. Underbemanning, bristande socialt eller organisatoriskt stöd är inte ovanligt där många dessutom dignar under omfattande administrativa bördor. För de många kvinnor som arbetar inom offentlig sektor så saknas ofta möjligheten att välja mellan olika arbetsgivare och antalet anställda per chef är ofta hög. 

Frågan om rätt till heltidsarbete inom kommunal och regional vård och 
omsorg är viktig eftersom det handlar om att stärka kvinnors ekonomiska förutsättningar och framtid. Samtidigt är det viktigt att respektera dem som vill jobba deltid.  

En ökad flexibilitet i socialförsäkringssystemen skulle också underlätta tillvaron för alla dem som kämpar med att få ihop jobb och familjeliv.  Kvinnor är starkt överrepresenterade bland pensionärer som enbart får
garantipension, det vi kallar ”fattigpension”. Det är till största del en effekt av löneskillnaderna mellan könen, men det går inte att ignorera att kvinnor på gruppnivå får lägre pensioner som en följd av det ansvar de tar
för att bära, föda och ta emot nästa generation. Detta bör de kompenseras för på ett bättre sätt än i dagens pensionssystem. 

Alltför få känner till möjligheten att överföra den så kallade premiepensionen 
mellan gifta makar och registrerade partners, så att pensionen utjämnas mellan den som tjänar mer och den som tjänar mindre.

Detta bör ske utan dagens så "arvsvinst".
 

Kvinnor ägnar mindre tid åt sitt sparande och sparar i färre sparformer, i högre utsträckning i fonder eller på sparkonton jämfört med män som är beredda på att ta högre risker för att få en större avkastning. En färsk rapport visar att kvinnor i Sverige äger hälften så mycket som männen och när det gäller mark äger män mer än dubbelt så mycket som kvinnor, samma mönster finns på fastighetssidan. Det måste bli mer naturligt att lära sig om privatekonomi och prata om det i skolan, hemma och i sina sociala nätverket.

Alla bör bli bedömda och berömda på sina egna meriter. Det är alltid kompetensen som ska avgöra vem som ska sitta i en styrelse eller på en maktposition, inte könskvoteringskvoter. Däremot måste hinder röjas och förutsättningar ges för att allt fler kvinnor ska vilja och kunna åta sig ledande positioner.

KD-kvinnor arbetar för: 

  • Att det ska vara lika lön för likvärdigt arbete mellan kvinnor och män,

  • att alla som arbetar inom kommunal vård och omsorg ska erbjudas rätt till heltid med möjlighet till deltid,

  • att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att göra en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården,

  • att antalet barnrättsår i pensionssystemet utökas från dagens 4 år till 6 år,

  • att efterlevandeskydd ska vara förvalet i pensionssystemet för gifta makar och att skattereduktion införs vid pensionssparande,

  • att särskilda resurser avsätts för att stödja kvinnors företagande, samt kvinnors ledarskapsutveckling, 

  • att valberedningsutbildningar införs på olika nivåer så att dessa blir bättre på att definiera uppdraget och identifiera vilken kompetens som bäst kompletterar styrelsen. 

bottom of page