top of page

Acerca de

Bild webb integration (2).png

Migration och integration

Många har flytt till Sverige från krig, terror och förtryck, men också för att söka sig ett bättre liv. För att skapa ett starkare och tryggare Sverige så behövs en mer verkningsfull integrationspolitik. På så sätt kan vi också främja goda värderingar, sammanhållning,
gemenskap och tillväxt.

Ökat fokus på kvinnors rättigheter 

Att utreda om personer har asylskäl på ett rättssäkert sätt ställer stora krav på ansvarig myndighet samt rättsväsende. Väl här är det viktigt att veta om man kommer vara kvar i landet eller ej. Därför behöver utredningstiden kring asyl och uppehållstillstånd effektiviseras och förkortas.  


Utgångspunkten för integrationspolitiken är att ge kvinnor och män förutsättningar för att kunna ta ansvar för sitt eget liv och egen försörjning. Integration förutsätter kunskap i det svenska språket, utbildning, arbete och bostad. Det är också viktigt att förstå och acceptera de värderingar vårt samhälle bygger på. Från första
dagen ska kunskap om jämställdhet och kvinnors rättigheter samt friheter ges till alla asylsökande.

För att öka kvinnors deltagande i och underlätta slutförande av SFI-studier bör barnomsorg erbjudas i samband med studierna, både under etablerings- och asylprogrammet. Sverige bör också i likhet med Norge och Danmark arbeta betydligt mer aktivt under kvinnors föräldraledighet genom språkstudier, arbetsplatsbesök 
och mentorskapsprogram där kvinnor som redan ”gjort resan” kan agera förebilder.  

 

Flera studier har visat hur nyanlända kvinnor erbjuds mindre relevanta och mindre omfattande arbetsmarknadsinsatser än vad som erbjuds männen och inte heller har samma förväntningar och krav på att arbeta. Denna åtskillnad mellan könen måste upphöra.  

Vi vill också att samarbetet mellan kommuner och myndigheter ska stärkas för att möjliggöra fler förutsättningar för etablering av nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden samt ge handledning för att uppmuntra kvinnors företagande.

 

Fortfarande så saknas förbud mot barnäktenskap under asyltiden?? Att flickor under 18 år som uppges vara gifta när asylansökan lämnas in betraktas som gift maka kan inte accepteras. Barnäktenskap är förbjudet i
Sverige och ska gälla även för asylsökande.

För att bryta utvecklingen med framväxten av parallellsamhällen där andra kulturella värderingar och normer gäller så behövs mer resurser till polis och rättssamhälle. Moralpoliser som begränsar kvinnors frihet,
kontrollerar och rapporterar tillbaka till familjen ska inte få fortsätta agera. Det är viktigt att svensk
lag följs och att inte kvinnors rättigheter och friheter riskerar att begränsas. Integrationsbegreppet behöver därför vidgas till att omfatta kvinnors och mäns lika rättigheter oh skyldigheter??

KD-kvinnor arbetar för:

 • Att alla nyanlända ska genomgå en obligatorisk samhällsorientering och kunskap om värderingar, lagar, jämställdhet samt kvinnors rättigheter och friheter i Sverige,

 • att varje kommun ska erbjuda en handläggare för varje person som fått uppehållstillstånd och skapa samt samordna en helhetsplan för dennes integration,

 • att kvinnors behov av skydd och säkerhet under asylprocessen ska tillgodoses av migrationsverket och att asylsökande intervjuas enskilt,

 • att erbjuda kvinnor med anknytningsrelationer språkutbildning samt information om rättigheter även undertillfälligt uppehållstillstånd,

 • att barnomsorg bör erbjudas i samband med SFI-studier både under etablerings- och asylprogrammet,

 • att minderåriga flickor som uppges vara gifta ska hanteras som barn under asylprocessen,

 • att påskynda nyanländas inträde på arbetsmarknaden med speciellt fokus på kvinnor,

 • att polisen får mer resurser för att motverka kriminalitet, parallellsamhällen och moralpoliser,

 • att kommuner arbetar för att aktivt motverka bostadssegregation,

 • att en individ som söker asyl i Sverige och döms för sexualbrott och andra grövre brott ska få avslag på  asylansökan och omgående avvisas ur landet,

 • att individer som söker asyl eller fått uppehållstillstånd får en prövotid på fem år och ska utvisas omgående om denne blir dömd för mord-, vålds- eller sexualbrott.

bottom of page