top of page

Acerca de

Bild webb krig3.png

Kvinnor i krig
och konflikt

Våld mot kvinnor ökar i krigs- och konfliktdrabbade områden. Genom militarisering och vapennärvaro normaliseras våld som problemlösningsmetod.
Dessa avskyvärda kränkningar, som systematiska våldtäkter, stympningar, tortyr, ekonomiskt slaveri och tvångsäktenskap, får aldrig förbises eller förringas.    

Kvinnor måste skyddas bättre 

Civilbefolkningen är ofta en viktig måltavla i krig. Därför har trupper slagit till mot de mest oskyddade: kvinnorna och barnen. Krigföringens  mål är inte alltid att döda utan lika ofta att bryta befolkningens motståndskraft. Då används sexuellt våld som ett psykologiskt vapen med kvinnor som legitima mål. Måltavlorna har många gånger varit kvinnor av  annan etnisk och framför allt annan religiös tillhörighet.

Våld mot kvinnor har också visat sig öka i krigs- och konfliktdrabbade områden. Genom militarisering och vapennärvaro normaliseras våldet som problemlösningsmetod. Kvinnors rättigheter ska i alla lägen likställas  med mänskliga rättigheter, oavsett var i världen man befinner sig. Kvinnovåld som krigsföring ska därför ses som brott mot de mänskliga rättigheterna.

Den kristdemokratiska rörelsens syn på människovärdet gör oss till kvinnoförtryckets
ideologiska motståndare. Vi har skyldighet att skydda den västerländska civilisationens största landvinningar som mänskliga fri- och rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och tolerans.

Mot oss står de totalitära 
ideologier som bygger på religiös överlägsenhet, rasism, kvinnoförtryck
och könssegregering. Kristdemokratiska kvinnoförbundet arbetar för att sprida de internationella konventioner som stärker kvinnors mänskliga rättigheter, exempelvis FN:s säkerhets resolution 1325, CEDAW/FN:s
Kvinnokonvention, och Istanbulkonventionen.

Kvinnor har historiskt varit underrepresenterade när det gäller beslutsfattande i såväl nationella, regionala som institutionella sammanhang, vilket gör att kvinnors ställning blir extra sårbar. Flickor och kvinnor har
inte tillåtits gå i skolan, inneha resurser eller tillåtits påverka i samma utsträckning som män. Att ge kvinnor möjlighet att delta i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter är en viktig utgångspunkt för demokrati, jämställdhet och utveckling.

 

Kvinnor behöver finnas både inom försvaret och i fredsuppbyggande verksamheter för att kunna vara med
och påverka i dessa situationer. Målet för både det svenska försvarsarbetet  och FN:s fredsbevarande styrkor bör vara att alltid ha kvinnor och män i tjänst. God hantering och samordning av hjälporganisationer i krigszoner
behövs för att skapa snabbare stabilitet för de mest behövande barnen och kvinnorna.

KD-kvinnor arbetar för:

 • Att införa en särskild representant som på EU-nivå bevakar kvinnors situation i krig och sexuellt våld som
  krigsföring,

 • att våldtäkter som krigsföring ses som brott mot de mänskliga rättigheterna,

 • att berörd myndighet säkerställer god hantering och samordning med hjälporganisationer för att snabbare
  skapa stabilitet för de mest behövande barnen och kvinnorna i krissituationer,

 • att Migrationsverket utgår från vikten av att ta hänsyn till kvinnors säkerhet under asylprocessen??

 • att internationella konventioner och resolutioner som skyddar kvinnors rättigheter och kräver kvinnors representation efterföljs,

 • att förbjuda vapenexport till länder med diktatur eller brister i mänskliga rättigheter,

 • att Sveriges regering skriver en årlig rapport om sitt utrikes- och säkerhetsarbete som även belyser kvinnors
  situation,

 • att det svenska utrikes- och försvarsarbetet präglas av jämställdhet.

bottom of page