top of page

Acerca de

Bild webb studier3.png

Skola, utbildning och forskning

Flickor och pojkar ska ha likvärdiga förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential i skolan.
Detta kräver att både värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner prioriteras i skolorna samt att det råder nolltolerans mot kränkningar, hot och våld. 

En skola utan diskriminering

Skolan ska vara en trygg och säker plats för elever och lärare., Därför behöver mobbning, sexuella trakasserier och våld förebyggas och förhindras. För att barn och unga ska kunna tillgodogöra sig undervisningen så behöver det vara trygghet, ordning och reda i klassrummen. Arbetet för jämställdhet, respekten för varandra, goda värderingar och attityder bör bedrivas på alla skolor och inte stå tillbaka för några påtryckningar.

Könsuppdelning av religiösa skäl ska inte vara tillåtet och idéer om kön får ej styra vilken kunskap som barnen får tillgodogöra sig. Hedersfrågor bör därför 
integreras i skolans övergripande arbete i syfte att öka medvetenhet hos den unga generationen och hjälp- och stödåtgärder sättas in vid behov. Rektorer, lärare och andra vuxna i skolan måste ha bättre kunskap, verktyg och beredskap kring detta.

 

Den diskriminering som fortfarande i vissa fall drabbar kvinnliga forskare ska stoppas. 
 
Vi vill också värna akademins, forskningens och undervisningens frihet. Den tidigare regeringens så kallade jämställdhetsintegrering på Sveriges universitet och högskolor har snarare resulterat i genusteorier och radikal ideologi kamouflerat som vetenskap. Den ideologiska och politiserande styrningen av skattefinansierad
utbildning och forskning bör vara begränsad.

KD-kvinnor arbetar för:

  • Att värdegrundsarbete och likabehandlingsplanerna prioriteras i skolorna,

  • att skolplikten gäller alla och att ingen könsuppdelad undervisning som princip tillåts,

  • att kunskaperna om hederskultur ökar bland all personal inom skolan,

  • att kommuner och skolor har enhetliga riktlinjer och samverkar med andra myndigheter om hur de ska agera när det upptäcks att barn och ungdomar systematiskt, bevakas i och efter skolan av släkt eller familj,

  • att fler kvinnor uppmuntras att disputera och att diskriminering av kvinnliga forskare uppmärksammas
    och förhindras,

  • att värna akademins, forskningens och undervisningens frihet och därför avbryta jämställdhetsintegreringen
    på Sveriges universitet och högskolor.

bottom of page