top of page

Acerca de

Bild webb livspussel3.png

Familjen och livspusslet

Många kvinnor stressar för att få vardagen att fungera. Det är svårt att hinna med både jobb, barn, aktiviteter, hus och hem. I ett jämställt samhälle ska kvinnor och män kunna göra karriär också efter att de har bildat familj. För detta krävs en politik som gör detta möjligt. 

Ett hållbart vardagsliv

Enligt Försäkringskassan ät fyra av fem som drabbas av utmattningssyndrom kvinnor. Familjesituationen påverkar den psykiska ohälsan för många kvinnor och en källa till stressrelaterad psykisk ohälsa är balansen mellan arbete och familjeliv.

För att minska pressen på både kvinnor och män krävs en politik där familjer ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. Det måste vara tillåtet att välja på vilket sätt man som förälder vill prioritera sitt liv utifrån sina egna förutsättningar och livssituation. Förutsättningarna för mer frihet utifrån sin familjesituation måste utökas och hinder undanröjas för att kunna göra egna val.

 

Möjligheten att som småbarnsförälder kunna kombinera föräldraskap och arbete är bland annat beroende av hur föräldraförsäkringen utformas. Ju mer fyrkantiga system som skapas, desto sämre passar de olika familjer. Detta visar inte minst det faktum att kvoterad föräldraförsäkring leder till att kvinnor istället tar ut mer obetald föräldraledighet. En annan viktig förutsättning för att föräldrar ska kunna och vilja förvärvsarbeta är att de kan lita på att deras barn mår bra och utvecklas. Vi måste säkerställa att det finns en trygg barnomsorg med små barngrupper, större friyta och ökad personaltäthet.

Ensamstående kvinnors situation kräver särskild uppmärksamhet. Samhällets stöd till ensamstående föräldrar måste förbättras där barnomsorg också måste erbjudas på obekväm arbetstid. Vi vill även att både RUT- och ROT-avdrag anpassas så att föräldrar med enskild vårdnad ska kunna ta del av detta i ännu större mån.

 

Många anhöriga vårdar eller stödjer sina äldre närstående personer. Omkring 140 000 personer i åldrarna 45–66 år anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta enligt en studie av Stockholms universitet, där också merparten av de som vårdar en anhörig är kvinnor. De behöver både bättre stöd och ersättning.  
 

Livspusslet för familjer där ett eller flera barn har en funktionsnedsättning är extra utmanande och i många fall är det mammorna som tar det största ansvaret. Här behöver samhället göra mycket mer för att stötta upp.

KD-kvinnor arbetar för:

  • Att föräldrar fritt ska kunna överlåta föräldradagar till varandra och andra närstående samt att föräldradagarna ska kunna utnyttjas som dubbeldagar,

  • att de så kallade pappadagarna i samband med barnets födelse förlängs från 10 till 20 dagar,

  • att SGI ska skyddas i minst 3 år från barns födelse, 

  • att kommunerna ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och ser över möjligheten till att införa flerfamiljsystem och familjedaghem för de familjer som så önskar,

  • att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs och att RUT/ROT-avdraget anpassas så att föräldrar med enskild vårdnad och är ensamstående får ett utökat avdrag, 

  • att införa tio vaf-dagar (vård av förälder) per person/år,

  •  att information om stöd till föräldrar som har barn med olika funktionsvariationer ska bli mer lättillgängligt, tydligt och samlat och att verksamheter som möter dessa barn ska få ökad kunskap om olika stödåtgärder.

bottom of page