top of page

Acerca de

Bild webb bostäder.png

Bostäder och infrastruktur

Knappt 14 procent av kvinnorna är ensamma ägare till fastigheter. Att äga sin bostad ger ökad livskvalitet och trygghet. Att kvinnor också mer sällan äger en bil och i högre utsträckning använder kollektiva färdmedel, gör att jämställdhetsperspektivet i högre grad måste tas med i samhällsplaneringen.

Fler kvinnor som ägare

Kvinnligt ägande måste uppvärderas. För att öka möjligheten att äga sin bostad så vill vi införa ett skattefritt bosparande. På det sättet så skulle också kvinnor som är underrepresenterade, få en ökad möjlighet att köpa och äga sitt boende. Det finns idag inte något samlat register över könsskillnader i innehav av förstahandskontrakt på hyresrättslägenheter. En hyresrätt blir dock en sambogegendom först när båda står på kontraktet eller om paret skaffade hyresrätten för att bo där tillsammans. Vi vill därför verka för att båda i partnerskapet står för hyreskontraktet.
 
Delat ägande av bostad gör det också möjligt att få dubbelt ROT-avdrag. Möjligheten till avdraget har bidragit till att många kvinnor har blivit delägare i bostäder som tidigare endast tillhörde deras partner. ROT-effekten
har på så vis förbättrat många kvinnors ekonomi.

 

Att ha ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv i analyser, undersökningar och bedömningar av bostads- och infrastrukturfrågor är viktigt. Eftersom fler kvinnor använder kollektiva färdmedel i större utsträckning än vad män gör så behöver detta faktum tas i beaktning. Säkra och upplysta hållplatser och gångvägar är viktiga för både den upplevda och den faktiska tryggheten.

Trygghetskameror är en annan viktig åtgärd för att förbättra tryggheten.

KD-kvinnor arbetar för:

  • Att införa ett skattefritt bosparande på upp till ett halvt basbelopp per år fram till 30 års ålder,

  • att verka för att båda i partnerskapet står för hyreskontraktet,

  • att kvinnors trygghet och synpunkter beaktas vid detaljplanering av stads- och bostadsområden,

  • att kollektiva transportmedel utvecklas med större trygghetsperspektiv och flera målgrupper i åtanke: cykelparkeringar ska vara synliga från hållplatsen och det ska finnas möjlighet till flexibla stopp,

  • att uppmuntra samtliga taxibolag och färdtjänstbolag i Sverige att erbjuda kameraövervakad färd där gruppboende eller anhörig kan se barnet och/eller personen med olika funktionsvariationer i realtid,

  • att kommuner sätter upp trygghetskameror i samråd med polisen.

bottom of page