top of page

Acerca de

Bild webb politik-undersida2_edited.png

Kvinnors hälsa och vård

Smärta, obehag, psykiskt- och fysiskt lidande är vardag för många kvinnor. Fler kvinnor än män är sjukskrivna både när det gäller kort- och långtidssjukskrivning. Det är dags att ta kvinnors sjukdomar och besvär på allvar.

En jämställd sjukvård

Rätten till en god, jämlik och jämställd hälsa på lika villkor är grundläggande i vårt samhälle. Kvinnors och mäns symptom och vårdbehov kan ta sig olika uttryck vid ett och samma sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar samt stroke. Idag genomförs de allra flesta studier på män, varför såväl läkemedels- som vårdforskning måste göras mer jämställd.
 

Det är viktigt att Sveriges kvinnor erbjöds en vård som utgår från symptom och besvär som drabbar kvinnor och att vården som ges är både jämlik och kunskapsbaserad. Kunskapen om orsaker bakom sjukdomar och symtom som drabbar kvinnor behöver därför utvecklas så att förutsättningarna för att diagnostisera och erbjuda god vård och behandling kan stärkas.

Den nya regeringen lovar nu att arbeta med just detta vilket är mycket positivt. KD kvinnor hoppas nu att ett helt program tas fram för forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Vi har också länge efterlyst satsningar på förbättrad vård för bland annat migrän, endometrios och klimakteriebesvär som är sjukdomar som drabbar många kvinnor, även detta har hörsammats av regeringen. Det finns dock en rad andra besvär som också behöver omfattas, exempelvis: PCOS, PMS/PMDS, lipödem, IBS, fibromyalgi, sköldskörtelproblem, benskörhet och vestibulit, liksom myom,  lupus/SLE som är en kronisk inflammatorisk sjukdom samt ME/CFS, en neurologisk sjukdom.  

Utöver detta så är det kvinnor som allramest lider av psykisk ohälsa, båd ei äldre och yngre åldrar och kvinor toppar också statistiken över antalet  självmordsförsök. 

KD-kvinnor arbetar för:

 • Att verka för att höja kunskapsnivån hos både profession och allmänhet om skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa, symptom och sjukdomsförlopp,

 • att det ska finnas en nationell kontinuerlig uppföljning av vården ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv,

 • att det inrättas ett nationellt forskningsprogram på kvinnors
  hälsa och kvinnosjukdomar,

 • att inrätta multiprofessionella endometriosteam i alla regioner för en likvärdig vård och behandling i hela
  landet och att endometrios klassas som folksjukdom,

 • att fördjupa samarbetet med elevhälsan, psykiatrin och socialtjänsten för att stärka unga kvinnor med psykisk ohälsa och att kommuner och regioner ska arbeta förebyggande med unga kvinnors psykiska ohälsa och självskadebeteende, 

 • att verka för att kommuner och regioner säkerställer tillgång till beroende- och missbruksvård som specifikt
  inriktar sig mot kvinnor.

bottom of page