top of page
Sök

Förbjud all surrogathandel

Uppdaterat: 24 apr. 2023


Svenskar fortsätter skaffa barn genom surrogatmoderskap utomlands, trots att det inte är tillåtet i Sverige. Varje år kommer över 200 barn som tillkommit på detta sätt till Sverige.


En statlig utredning kom 2016 fram till att surrogatmoderskap inte är förenligt med kvinnors och barns rättigheter och inte bör tillåtas i Sverige. Utredningen menade att myndigheter bör motverka att svenskar ingår surrogatarrangemang i andra länder genom att informera om riskerna för utnyttjande.


Men trots utredningens tydliga slutsatser har ingenting gjorts för att stoppa den växande reproduktiva handeln.


Den reproduktiva industrin söker sig till länder där kvinnors rättigheter har svagt rättsligt skydd och där det finns många utsatta kvinnor som kan förmås bära barn åt välbeställda svenskar och andra västerlänningar.


Säger upp rätten till kroppen

Ofta är länderna också drabbade av konflikter och kvinnor som flyr löper stor risk att bli utnyttjade. När de skriver på ett surrogatkontrakt säger de upp rätten att bestämma över sin egen kropp och göra abort.


Surrogatmoderskap medför stora hälsorisker kopplade till graviditet, hormonbehandlingar, förlossning samt det trauma det kan innebära att separeras från det barn en burit inom sig.

Forskning visar vilket psykiskt lidande surrogatmödraskap innebär för kvinnorna, men även hur deras egna barn påverkas.

Även barnen som föds genom surrogatmoderskap påverkas av att skiljas från den kvinna vars röst och rörelser de känt i nio månader inne i magen. Föräldrabalken säger att adoptioner bara får godkännas om ersättning inte utlovats och om samtycke inhämtas efter att mamman har återhämtat sig efter förlossningen.


Surrogatmoderskap, som ofta innebär att en av de beställande föräldrarna måste adoptera barnet, strider per definition mot dessa principer, som etablerats för att minska riskerna för barnhandel.


Ett omedelbart stopp

Vi kräver att Sverige omedelbart inför ett förbud mot internationella surrogatarrangemang och stoppar handeln med kvinnor och barn. Företag som förmedlar eller marknadsför surrogatarrangemang bör inte få verka i Sverige då verksamheten strider mot kvinnors och barns rättigheter och svensk lagstiftning.


Frihet från surrogatmoderskap bör vara en självklar del av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som omfattar varje människas frihet att kunna besluta om barnafödande. Läs hela debattartikeln i Aftonbladet

Comments


bottom of page