top of page

Acerca de

Bild webb heder.png

Hedersrelaterat våld och förtryck 

När unga flickor och pojkar får sin frihet begränsad och rättigheter åsidosatta måste samhället agera. Det finns uppgifter om att så många som 240 000 kan leva under hedersförtryck i Sverige, där många kontrolleras under hela sin vakna tid av släkt och bekanta.

Stopp för skamkulturen

Dessa brott tar lång tid att utreda och ofta är många involverade i brottet. Vi vill att gärningsmannakretsen vidgas vid hedersbrott, så att flera medhjälpare som har varit i samförstånd straffas. Idag saknas också ett nationellt samlat stöd för den som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. En sådan skulle tillgängliggöra  stödet, informationen och samordna rätt hjälpinsatser.

Barn- och tvångsäktenskap, oskuldskrav och könsstympning ingår i hedersnormen och måste bekämpas med kraft. Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig sedvänja som ger flickor men för livet. Både förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart i Sverige. Ändå sker det i vårt land. Vi är glada för att det nu ska bli olagligt att genomföra oskuldskontroller och oskuldsoperationer, något vi kan tacka Tidöavtalet för.


När det handlar om könsstympning så finns det mer att göra för att fånga upp och stötta de som utsatts. Inte minst inom vården.

A
tt också försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa nu blir olagligt är väldigt positivt men en hel del mer finns att göra.  Vi vill även att Sverige ska införa Forced Married Unit (FMU) enligt en modell från Storbritannien, vilket innebär en samverkan mellan polis och ansvariga myndigheter i England i Sverige och främmande land. Vid larm om bortförda barn omhändertas föräldrarna och de har då 48 timmar på sig att få hem barnet. Om det inte sker lagförs föräldern av myndigheterna.

Kartläggningar har visat att förskolor i utsatta områden i Göteborg, Stockholm och Malmö kan tänka sig att aktivt kontrollera och tvinga barn att bära slöja mot deras vilja. Denna könssegregering och begränsning av barn hör inte hemma i svensk barnomsorg eller i klassrummen. Inga barn ska behöva bära slöja mot sin vilja och mindre barn ska skyddas mot detta via förbud.

Vi anser också att det är viktigt att anställda inom offentlig förvaltning inte bär slöja som täcker ansikte och därmed försvårar kommunikationen. Föräldrar ska kunna se personalen man lämnar sina barn till, en patient ska kunna se den vård- och omsorgspersonal som hon vårdas av och ett brottsoffer ska kunna se den polisanställda eller tjänsteman inom rättsväsende som hon söker hjälp ifrån.

KD-kvinnor arbetar för:

 • Att en nationell kartläggning av hedersförtryckets omfattning
  genomförs,

 • att gärningsmannakretsen vidgas vid hedersbrott, så att flera medhjälpare som har varit i samförstånd
  straffas,

 • att inrätta en nationell stödlinje för hedersrelaterat våld och brott,

 • att vårdens kunskap om könsstympning utvecklas och att kvinnor som könsstympats ska erbjudas hjälp tillåterställande,

 • att obligatoriska hälsosamtal införs för nyanlända däribland annat frågor om könsstympning regelmässigt skatas upp. Även vid besök i mödravården ska frågor om könsstympning rutinmässigt tas upp,

 • att Forced Married Unit (FMU) införs för att förhindrabarn- och tvångsäktenskap,

 • att alla nyanlända ska genomgå en samhällsorientering för att få kunskap om jämställdhet, kvinnors rättigheter och friheter samt att nolltolerans gäller för hedersrelaterat våld och brott,

 • att Försäkringskassans arbete med kontrollverksamhet och brottsutredande befogenheter ska stärkas,

 • att förbjuda att barn bär hijab, niqab eller burka i barnomsorg till och med högstadiet och att förbjuda anställda inom offentlig förvaltning att bära niqab eller burka eller annan heltäckande slöja,

 • att förbudet mot könsuppdelad undervisning i grundskolan
  ska utökas till att omfatta även gymnasieskola,

 • att förbjuda månggifte. 

bottom of page