top of page

Acerca de

Bild webb trafficking3.png

Människohandel

Människohandel för sexuella ändamål anses idag utgöra den mest lukrativa brottsverksamheten efter handeln med vapen och narkotika, men till skillnad från dessa kan kvinnor säljas om och om igen. Brottets transnationella
karaktär har gjort att människohandel för sexuella ändamål idag är ett växande problem runtom i världen.

Stopp för köp av kvinnokroppen

Med falska förhoppningar lockas miljontals kvinnor in i en slavliknande tillvaro präglad av hot, våld, påtvingad prostitution, fysisk, psykisk och social misär. I de flesta länder har man därför förbjudit människohandel och infört åtgärder mot det, samtidigt som prostitution kan vara tillåtet, eller att enbart den prostituerade eller hallicken
skuldbeläggs.

 

Det går inte att effektivt bekämpa människohandel för sexuella ändamål och samtidigt uppmuntra en prostitutionsmarknad. Att betala för sex är förbjudet i Sverige sedan 1999, där sexköpslagen har haft en normgivande effekt som gjort att svenska män ser mer negativt på sexköp och även köper mindre sex utomlands. Lagen som innebär att köparen, inte säljaren, döms och stigmatiseras är väldigt effektiv, och bör därmed ”exporteras” till andra länder.  

Sexbrotten har alltmer digitaliserats och nya vägar att köpa sex har skapats. Barn och ungdomar blir kontaktade och pressade över nätet av vuxna människor. Här behövs stora informationsinsatser för barn, ungdomar, föräldrar och skola kring sociala medier. Fenomenet Sugardating eller Sugardaddy är även en förtäckt och normalisering av prostitution. Även minderåriga tjejer och minderåriga lockas in i att sälja sitt ”sällskap”.

Polisen behöver mer resurser för att intensifiera arbetet mot människohandeln. Människohandel består inte enbart av grov, organiserad brottslighet. Det förekommer även människohandel bland enskilda män som systematiskt utnyttjar utländska kvinnor som sexslavar efter att ha lovat dem en kärleksfull relation i Sverige.  

Tvåårsregeln som innebär att kvinnor måste lämna landet om förhållandet tar slut inom två år har inneburit ett stort lidande för många kvinnor.  Det finns män som har satt i system att locka en ny kvinna sedan han redan
misshandlat och avvisat en annan kvinna. Kontrollen måste förbättras och dessa män registreras, så att detta inte fortgår.

En annan form av människohandel är surrogatmödraskap, där en kvinna, många gånger i ekonomisk utsatthet i ett låginkomstland, bär och föder ett barn för andras räkning.  id altruistiskt surrogatmödraskap ska det inte finnas ersättning inblandad. Det är dock omöjligt att kontrollera huruvida pengar eller gåvor förekommit eller om andra typer av påtrycknings- eller maktmedel har använts.

 

Oavsett typ av surrogatmödraskap är det att acceptera exploatering av kvinnokroppen. Det är även ett brott mot Barnkonventionen som understryker barnets rätt till sitt ursprung och rätten att så långt som möjligt
växa upp och fostras av sina föräldrar. Det är ingen mänsklig rättighet att få barn. Samhällets ansvar är att skydda kvinnokroppen från exploatering samt att förhindra alla former av handel med barn och kvinnor på en global marknad.

KD-kvinnor arbetar för:

 • Att lagstiftningen skärps för traffickingbrott och sexhandel,

 • att ge polisen mer resurser för att intensifiera arbetet mot människohandel

 • att mer resurser och utformade stödåtgärder ges till traffickingoffer,

 • att öka kunskaper inom rättsväsende om människohandel för att säkerställa att rättmätigt straff utdöms,  

 • förväxlas med ringare ”koppleri”),

 • att verka för att sexköpslagen exporteras till andra länder och att det är köparen som döms och stigmatiseras – inte säljaren,

 • att verka för att straffskalan skärps så att fängelsestraff ges när det rör sig om
  människohandel eller prostitution av kvinnor eller barn under 18 år,

 • att stödja EU-samverkan gällande handläggning och utredning av misstänkt traffickingbrott,

 • att förbättra kontrollen av så kallad fruimport, bl.a. via ett register på Migrationsverket,

 • att göra det svårare för män att utnyttja eller serieimportera utländska kvinnor genom att Migrationsverket ges rättighet att föra register över både ansökande och anknytningsperson samt att sökande kvinnor får informeras om eventuellt tidigare våld eller domar mot mannen,

 • att surrogatmödraskap ska vara förbjudet

bottom of page